എന്താകും എന്തു ചെയ്യും

Posted on
13th Jan, 2019
| 0 Comments

എന്താകും എന്തു ചെയ്യും

ലോകത്തിന്റെ ചിന്ത ധനത്തിന്റെ വഞ്ചന

വായനഭാഗം മത്തായി 13:22

"മുള്ളിനിടയിൽ വിതക്കപ്പെട്ടതോ ഒരുത്തൻ വചനം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയും ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനയും വചനത്തെ ഞെരുക്കിയിട്ടു നിഷ്‌ഫലനായി തീരുന്നതാകുന്നു".

വിതക്കുന്നവന്റെ ഉപമയാണ് പശ്ചാത്തലം. വഴിയരികെ, പാറ സ്ഥലത്തു, മുള്ളിനിടയിൽ, നല്ലനിലത്തു. അങ്ങനെ നാലു പ്രദേശങ്ങളിൽ വിത്തു വിതക്കപ്പെട്ടു. ഒരു നിലമൊഴികെ, അതായതു നല്ലനിലമൊഴികെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തെയും വിത്തു വളർന്നു വിളഞ്ഞു യജമാനന്റെ ഹൃദയത്തിനു സംതൃപ്‌തി നൽകിയില്ല. നല്ല നിലത്തു വീണതോ നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനി വിളഞ്ഞു.

നമ്മുടെ ചിന്തഭാഗം മുള്ളിനിടയിൽ വിതക്കപെട്ട വിത്തിനെപ്പറ്റിയാണ്. മുള്ളിന്റെ പ്രത്യേകത അതൊഴികെ കൂടെ വളരുന്ന…

Continue Reading »

രണ്ടു യജമാനന്മാർ

Posted on
20th Oct, 2018
| 0 Comments

രണ്ടു യജമാനന്മാർ

ശരത്തിന്റെ ജോലി നഗരത്തിലെ സാമാന്യം ഭേദമല്ലാത്ത കമ്പനിയിലായിരുന്നു. 'ഷാ' എന്നും 'ഗത്താനീ' യെന്നും രണ്ടു പേരായിരുന്നു ശരത്തിന്റെ മുതാളിമാർ. കമ്പനിയുടെ തുടക്കം മുതലേ ഈ കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥനായതിനാലാകാം രണ്ടു യജമാനന്മാർക്കും ശരത്തിനെ വളരെ കാര്യമായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾ ഓടി മാറുന്നതിനനുസരിച്ചു കമ്പനിയും വളർന്നു. നമ്മുടെ കഥാപാത്രം തിരക്കേറിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി തീർന്നു. യജമാനന്മാർ ഒറ്റമുറി ഓഫീസിൽനിന്നും വെവ്വേറെ ഓഫിസുകളിലേക്കും വെവ്വേറെ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കും മാറുവാൻ അധിക സമയം എടുത്തില്ല. കമ്പനി അത്രെയേറെ വളർച്ച പ്രാപിച്ചിരുന്നു. യജമാനന്മാർക്കൊപ്പം ശരത്തും വളർന്നു. കമ്പനിയുടെ ശ്രേഷ്ഠനായ മാനേജരാണ്‌ അദ്ദേഹമിപ്പോൾ. പ്രേശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതും ഈ കാലയളവിൽ തന്നെയാണ്. യജമാനന്മാർ തമ്മിൽ സമ്പത്തിന്റെ വരവു മുഖാന്തിരം സംശയങ്ങളിലേക്കും അകൽച്ചയിലേക്കും വഴിവച്ചു. …

Continue Reading »

നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക

Posted on
20th Oct, 2018
| 0 Comments

തിന്മയോടു തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക. (റോമർ 12 :21)
സാത്താന്യ സ്വഭാവം ആണ് തിന്മ. അർദ്ധ സത്യങ്ങളും പകുതി നന്മയും നൽകി പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്, സാത്താൻ ലോകത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക മനുഷ്യരെയും വഴിതെറ്റിക്കുന്നതു. പകുതി സത്യം പറയുന്നവന് ഒരു മറച്ചുവയ്ക്കുന്ന അജണ്ടയുണ്ട്. ദൈവമക്കൾപോലും പലപ്പോഴും തിന്മയോടു തോൽക്കുവാൻ കാരണം മറച്ചു പിടിക്കുന്ന പകുതി സത്യമാണ്. ലക്‌ഷ്യം കാണുവാൻ എന്തു മാർഗ്ഗവും സ്വീകാര്യമാണെന്നാണ് ലോകത്തിന്റെ ഭാഷ്യം. എന്നാൽ നന്മയാൽ തിന്മയെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിശ്വസിക്കു ഈ കാഴ്ചപ്പാടു ഒട്ടും ഭൂഷണമല്ല. ലക്‌ഷ്യം പോലെത്തന്നെ പ്രാധാന്യമേറിയതാണ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുവാൻ ഉപയോഗിച്ച മാർഗ്ഗവും. മുകളിലെ വാക്യം ഇതിനു വലിയ ഉദാഹരണമാണ് "ശത്രുവിനു വിശക്കുമ്പോൾ അവന്നു തിന്മാൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ  നാം നന്മയാൽ…

Continue Reading »

Previous Posts Newer Posts