എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി

Posted on
22nd Sep, 2020
| 0 Comments

എൻ കണ്ണീരിനൊപ്പം, നിൻ കണ്ണീരും ചേർന്നൊഴുകി...

എൻ സങ്കടങ്ങളിൽ നീ ആർദ്രവാനായി...

എൻ വേദനയിൽ നീ പങ്കാളിയായി...

എന്റെ രോഗക്കിടക്കയിൽ ഞാൻ തനിച്ചായിരുന്നില്ല

ഏകാന്തതയിൽ, നിശബ്‌ദമായി നീയൊപ്പംചേർന്നു

എന്റെ ജീവിത സന്ധ്യയിൽ നീ കൂടെ പാർത്തു...

ഞാൻ തനിച്ചല്ല, നീയൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു...

വൈകിയെങ്കിലും ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

എല്ലാം നന്മയ്ക്കായിരുന്നു...

"ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കു, നിർണ്ണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കു തന്നേ, സകലവും നന്മെക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു." റോമർ 8:28

സകലവും നന്മയ്ക്കായി ചെയ്ത യേശുവിനോടൊപ്പം#

<< Back to Articles Discuss this post

0 Responses to "എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി"

No comments.

Leave a Comment

You can use the following HTML tags: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><pre><code><ul><ol><li><del>
Please enter this word in the textbox below*
CAPTCHA Image
Reload Image