ദീർഘക്ഷമ

Posted on
13th Oct, 2017
| 0 Comments

വളരെ നാളുകളായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ്, ഓരോ ദിവസവും ഭയത്തോടെയും ആശങ്കയോടെയും ആണ് ജീവിതത്തെ തള്ളി നീക്കുന്നത്. ചെറിയ ഒരു കടത്തിൽ ആണ് ആരംഭിച്ചത്. ആദ്യമൊക്കെ ഒരു രസമായിട്ടു തോന്നി, പതിയെ പതിയെ അതു നിലയില്ലാത്ത കടത്തിലേക്കു കൂപ്പു കുത്തി. യജമാനൻ നല്ലവനായത് കൊണ്ട് ഇത്രയും സമയം ചോദിക്കാതെയിരുന്നു... ഇതാ ഇന്നു വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സകലതും കൊടുത്തു തീർക്കണം. ഭയപ്പെട്ടതു തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നും രണ്ടും അല്ല പതിനായിരം താലന്താണ്. ഉത്തരവു പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. വീട്ടുവാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ, മക്കൾ , സകലത്തെയും വിറ്റു കടം തീർക്കുക. യാതൊരു പോം വഴിയുമില്ല. മുമ്പിൽ മുട്ടുകൾ മടക്കി…

Continue Reading »