വന്നു തിരിച്ചു ചേർക്കാമെന്ന വാഗ്‌ദത്തം

Posted on
18th Jun, 2020
| 0 Comments

ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്കു സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ, ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തു നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിനു പിന്നെയും വന്നു നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തു കൊള്ളും. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്‌ദത്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ത്രസിപ്പിക്കുന്നതും ഇഷ്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുമായ വാഗ്‌ദത്തം. ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഉറപ്പു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ടാണ് പലപ്പോഴും വാഗ്‌ദത്തം ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ നശിക്കുന്ന ലോകത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടവും ഇവിടെ പേരു നിലനിർത്തുവാനുമുള്ള നമ്മുടെ നെട്ടോട്ടവും ഇത്രയും വലിയ വാഗ്‌ദത്തം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് എന്നു ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മെത്തന്നെ പലപ്പോഴും ലജ്ജിതരാക്കി തീർക്കും. 
പ്രിയമുള്ളവരേ, മേൽപ്പറഞ്ഞ വാക്യം അതിരുകളില്ലാത്ത ആനന്ദം…

Continue Reading »

എന്റെ ഉറവുകൾ ഒക്കെയും നിന്നിൽ ആകുന്നു 

Posted on
10th Jun, 2020
| 0 Comments

പതിനാറാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് " ഞാൻ യഹോവയോടു പറഞ്ഞത്; നീ എന്റെ കർത്താവാകുന്നു, നീ ഒഴികെ എനിക്ക് ഒരു നന്മയും ഇല്ല." 
വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പറച്ചിലാണ്, നാം കേട്ടു മടുത്തതും നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ പറച്ചിൽ " നീ എന്റെ കർത്താവാകുന്നു ". നമ്മുടെ സ്ഥിരം പല്ലവികൾ ഇതല്ല. നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ, എനിക്കുള്ളതിനെയെല്ലാം നീ സൂക്ഷിക്കേണമേ... പിന്നെ നന്ദി പറയും , ഒത്തിരി അറിയാവുന്നവർക്കു കൊറോണ വന്നിട്ടും എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും വരാത്തതുകൊണ്ടുള്ള നന്ദി. പിന്നെ ഈ ക്ഷാമ കാലത്തു എന്നെ ക്ഷേമത്തോടെ പോറ്റുന്നതിനു നന്ദി, പിന്നേ അനേകരുടെ ജോലി നഷ്ട്ടപെട്ടിട്ടും എന്റെ ജോലി പോകാത്തതിന്…

Continue Reading »

ദൈവത്തിന്റെ ഉപകാരം

Posted on
10th Jun, 2020
| 0 Comments

നിക്ഷേപമില്ലാത്ത ശൂന്യമായ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് കണ്ടു വിഷമിച്ചിട്ടാകാം കർത്താവു പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാൻ ഉള്ള അവസരം നമ്മുടെ കണ്മുൻപിൽ തരുന്നത്. എന്റെ വിചാരം ഞാൻ ആ പാവത്തിനെ സഹായിച്ചു, ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ സഹായമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ ഒരു സഹായമാവശ്യമുള്ളവരെയോ ഒരു അശരണരെയോ ഒരു ആലംബഹീനരെയോ നമ്മുക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മുടെ കണ്മുൻപിൽ അയക്കുന്നത് സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നാം ചെയ്യുന്ന ഉപകാരമല്ല പ്രത്യുത ദൈവം നമ്മോടു കാട്ടുന്ന ഉപകാരമാണ്. എന്നാൽ ഈ സഹായം ചെയ്തതു ഇടംകൈയ്യോട് ഒന്നു പറയാതെ ഉറങ്ങുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളും , എനിക്ക് മാത്രം അസുഖം വന്നില്ല…

Continue Reading »