ബുദ്ദിയുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും

Posted on
7th Apr, 2019
| 0 Comments

ബുദ്ദിയുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും 

സ്വർഗ്ഗരാജ്യ പ്രവേശനത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തെ മനോഹരമായി വിവരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 25 ന്റെ 1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത്. സാദൃശ്യമായി പത്തു കന്യകമാരെ തുല്യമായി വിഭാഗിച്ചു രണ്ടുഗണത്തിലാക്കി ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെന്നും രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരെയും നിറച്ചു. രണ്ടു ഗണത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്കു തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കാത്തതോ, മനപ്പൂർവ്വമായി മറച്ചുവച്ചതോ ആയ ഒട്ടനവതി സാമ്യം ഇവരിലുണ്ട്. പൊതുവായ സാമ്യം ഇവർ കന്യകമാരാണ്. മണവാളനുവേണ്ടി വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, സ്നാനപെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ടുത്തന്നെ മണവാളന്റെ വരവിനു വേണ്ടി പ്രതിക്ഷിച്ചവരാണ്. തങ്ങളുടെ നിയോഗം എന്താണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉള്ളവരാണ്. മണവാളൻ വരുമെന്നും ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർക്കുമാത്രം പ്രവേശനം ഉള്ള കല്ല്യാണശാലയിൽ വച്ചാണ് കല്ല്യാണസദ്യ നടക്കുന്നെതന്നും,…

Continue Reading »