കൊള്ളരുതാത്ത ദാസൻ 

Posted on
19th Sep, 2022
| 0 Comments

താലന്തു വിതരണത്തിലെ പക്ഷപാദം എന്റെ മനസ്സിനെ തെല്ലൊന്നുമല്ല ഉലച്ചിരിക്കുന്നത്. അസ്വസ്ഥമായ മനസ്സ് എന്റെ ചിന്തകളെ ഉദ്ധിപിപ്പിച്ചു. യജമാനനോടുള്ള അമർഷം എന്നിൽ നെരിപ്പോടായി നീറിക്കത്തികൊണ്ടിരുന്നു. എനിക്കു കിട്ടിയ 'ഒന്ന്' കൈനീട്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ മുഖത്തു വരുത്തിയ കൃത്രിമ ചിരിയിൽ എല്ലാം ഞാൻ ഒതുക്കിയിരുന്നു. എന്റെ വിയർപ്പുകൊണ്ടു ഇനിയും അദ്ദേഹം സമ്പന്നനാകേണ്ടാ എന്നു ഞാൻ മനസ്സിൽ അപ്പോഴേ കുറിച്ചിരുന്നു. "വിതക്കാത്തിടത്തുനിന്നു കൊയ്യുകയും വിതറാത്തിടത്തുനിന്നു ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഠിനമനുഷ്യൻ" എന്നല്ലാതെ പിന്നെന്താണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സംബോധന ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. മുഖപക്ഷം ഇല്ലാത്ത യജമാനൻ എന്നുള്ള പേരിന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തി തന്നെ കളങ്കം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനെന്ന നിരീക്ഷണമല്ലേ എനിക്കുള്ളതിൽ 'ഒന്നിൽ' നിർത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കുഴിയിൽ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതിലുപരി…

Continue Reading »