നയമാൻ

Posted on
21st Jan, 2019
| 0 Comments

ദമ്മേശെക്കിലെ നദികളായ അബാനയും പർപ്പരും നൽകാത്ത എന്തു വിശുദ്ധിയാണ് യോർദാനിൽ നീ കാണുന്നത്? അരാം രാജാവിന്റെ സേനാധിപതിയായ നയമാൻ ദേക്ഷ്യം കൊണ്ട് ഉറഞ്ഞു തുള്ളി. രാജ്യത്തിൻറെ സർവ്വസൈന്യാധിപനായ ഒരുവൻ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, പറയേണ്ടത് .അരാം രാജാവിന്റെ കത്തുമായി ഔദ്യോദികമായി കാഴ്ചകളുമായി കടന്നു വന്നിട്ട് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിനു പകരം സകല പ്രോട്ടോക്കോളും ലംഘിച്ചു യോർദാനിൽ ഒന്നും രണ്ടുമല്ല ഏഴുപ്രാവശ്യം മുങ്ങി കുളിക്കുവാൻ.

എലിശയ്‌ക്കു ഒറ്റ മറുപടിയെ ഉള്ളു. ഏഴുപ്രാവശ്യം യോർദാനിൽ മുങ്ങി കുളിക്ക. വേറൊരു ഉപാധിയില്ല... പുറമെയുള്ള എല്ലാവരും കാണുന്ന കുഷ്ടത്തോടൊപ്പം തന്റെ ഉള്ളിലെ അഹന്തയും കെട്ടടങ്ങുവാനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം...യോർദാനിൽ ഏഴുപ്രാവശ്യം മുങ്ങിയ നയമാന്റെ ദേഹം…

Continue Reading »

ജോസഫ്

Posted on
21st Jan, 2019
| 0 Comments

ജോസഫ് എന്ന യാക്കോബിന്റെ ഇഷ്ടപുത്രൻ. ഒരു പുരുഷായുസ്സിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. ഉയർച്ചകളും താഴ്ചകളും, സന്തോഷവും സങ്കടവും, ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചു സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊരു മനുഷ്യനു ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവോ എന്നു നാം അതിശയിച്ചു പോകും. നിഷ്കളങ്കനായി ഇടപെട്ടതും അപ്പനെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചതു മുഖാന്തിരവും സഹോദരന്മാർക്കു അനിഷ്ടനായി. ഒറ്റപ്പെടൽ, പൊട്ടക്കിണർ, അപവാദം, കാരാഗ്രഹം, നിന്ദ, പരിഹാസം, മാനസിക സങ്കർഷം...

അപ്പന്റെ ഇഷ്ട പുത്രൻ, രാജ്യത്തിൻറെ ഭരണാധികാരി, സഹോദരന്മാരുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ...

ഞാനതാണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞതു അദ്ദേഹം കടന്നു പോകാത്ത വഴികൾ ഒന്നുമില്ലെന്ന്‌. എന്നാൽ ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും എല്ലാം യെഹോവ അവനോടു കൂടെയിരുന്നു…

Continue Reading »

എന്താകും എന്തു ചെയ്യും

Posted on
13th Jan, 2019
| 0 Comments

എന്താകും എന്തു ചെയ്യും

ലോകത്തിന്റെ ചിന്ത ധനത്തിന്റെ വഞ്ചന

വായനഭാഗം മത്തായി 13:22

"മുള്ളിനിടയിൽ വിതക്കപ്പെട്ടതോ ഒരുത്തൻ വചനം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയും ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനയും വചനത്തെ ഞെരുക്കിയിട്ടു നിഷ്‌ഫലനായി തീരുന്നതാകുന്നു".

വിതക്കുന്നവന്റെ ഉപമയാണ് പശ്ചാത്തലം. വഴിയരികെ, പാറ സ്ഥലത്തു, മുള്ളിനിടയിൽ, നല്ലനിലത്തു. അങ്ങനെ നാലു പ്രദേശങ്ങളിൽ വിത്തു വിതക്കപ്പെട്ടു. ഒരു നിലമൊഴികെ, അതായതു നല്ലനിലമൊഴികെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തെയും വിത്തു വളർന്നു വിളഞ്ഞു യജമാനന്റെ ഹൃദയത്തിനു സംതൃപ്‌തി നൽകിയില്ല. നല്ല നിലത്തു വീണതോ നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനി വിളഞ്ഞു.

നമ്മുടെ ചിന്തഭാഗം മുള്ളിനിടയിൽ വിതക്കപെട്ട വിത്തിനെപ്പറ്റിയാണ്. മുള്ളിന്റെ പ്രത്യേകത അതൊഴികെ കൂടെ വളരുന്ന…

Continue Reading »

Previous Posts