ആഹാബിനോടു സംബന്ധം കൂടുമ്പോൾ...

Posted on
7th Jul, 2019
| 0 Comments

ആഹാബിനോടു സംബന്ധം കൂടുമ്പോൾ...

വായനാഭാഗം 2 ദിനവൃത്താന്തം 17-21

യഹൂദാ രാജാവായിരുന്ന ആസയുടെയും അസൂബയുടെയും മകനായാണ് യഹോശാഫാത്തു ജനിക്കുന്നത്. ആസയുടെ മരണശേഷം യഹൂദയിലെ രാജാവായി സ്ഥാനമേൽക്കുമ്പോൾ യഹോശാഫാത്തിനു വയസ്സു മുപ്പത്തഞ്ചായിരുന്നു. ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം യെരുശലേം ആസ്ഥാനമാക്കി അദ്ദേഹം യഹൂദയെ ഭരിച്ചു. ആസയെന്ന തന്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം കിടപിടിക്കുന്ന ഭരണ സാമർഥ്യം യഹോശാഫാത്തു തെളിയിച്ചു.

ആസ ദൈവാശ്രയത്തിൽ ജീവിച്ച ആദ്യകാലങ്ങളെപ്പോലെ ഒട്ടുമിക്ക സമയങ്ങളിലും ജീവിക്കുവാൻ യഹോശാഫാത്തിനു സാധിച്ചു. തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിപ്രദേശങ്ങളും, ആസ സമ്പാദിച്ച പട്ടണങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുവാനും, പാലിക്കുവാനും യഹോശാഫാത്തു വ്യഗ്രത കാണിച്ചു.

യിസ്രായേൽ പിന്തുടർന്നുവന്ന ആചാരങ്ങളിൽ തട്ടിവീഴാതെ, ദൈവകല്പനകൾക്കു പ്രാധാന്യം നൽകുവാൻ യഹോശാഫാത്തിനു സാധിച്ചു. ദൈവവഴികൾ തികവുള്ളതെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ യഹോശാഫാത്തു, പൂജാഗിരികളെയും അശേരാപ്രതിഷ്ഠകളെയും നീക്കി…

Continue Reading »

നിനവെയിലേക്കുള്ള ദൂരം

Posted on
6th May, 2019
| 0 Comments

നിനവെയിലേക്കുള്ള ദൂരം

യഫോവിൽ നിന്നുള്ള  തർശീശ് കപ്പലിന്റെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ സാമാന്യം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. തന്നെ പരിചയമുള്ളവരാരും ഇല്ലെന്നു ഉറപ്പു വരുത്തി നീണ്ട നിരയുടെ ഒടുവിലായി യോനയും സ്ഥാനം പിടിച്ചു. പണം മേടിച്ചു തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കി വീണ്ടും എണ്ണി ഓരോ യാത്രക്കാരനോടും വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കി ഒക്കെയാണ് ഓരോ ടിക്കറ്റും കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആരുടെയും കണ്ണിൽപ്പെടാതെ എത്രയും പെട്ടെന്നു ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കപ്പലിനുള്ളിലെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തു അഭയം തേടാനുള്ള വ്യഗ്രത യോനയെ ചോദ്യവും പറച്ചിലും ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന നീണ്ടനിരയുമൊക്കെ അക്ഷയമനാക്കി. കടുപ്പിച്ച മുഖഭാവത്തോടുള്ള നിൽപ്പുകണ്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മുൻപേ വന്ന യാത്രക്കാരോടുള്ള പതിവു കുശലാന്വേഷണം യോനയോടു വേണ്ടെന്നു വച്ചത്.…

Continue Reading »

ബുദ്ദിയുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും

Posted on
7th Apr, 2019
| 0 Comments

ബുദ്ദിയുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും 

സ്വർഗ്ഗരാജ്യ പ്രവേശനത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തെ മനോഹരമായി വിവരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 25 ന്റെ 1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത്. സാദൃശ്യമായി പത്തു കന്യകമാരെ തുല്യമായി വിഭാഗിച്ചു രണ്ടുഗണത്തിലാക്കി ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെന്നും രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരെയും നിറച്ചു. രണ്ടു ഗണത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്കു തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കാത്തതോ, മനപ്പൂർവ്വമായി മറച്ചുവച്ചതോ ആയ ഒട്ടനവതി സാമ്യം ഇവരിലുണ്ട്. പൊതുവായ സാമ്യം ഇവർ കന്യകമാരാണ്. മണവാളനുവേണ്ടി വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, സ്നാനപെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ടുത്തന്നെ മണവാളന്റെ വരവിനു വേണ്ടി പ്രതിക്ഷിച്ചവരാണ്. തങ്ങളുടെ നിയോഗം എന്താണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉള്ളവരാണ്. മണവാളൻ വരുമെന്നും ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർക്കുമാത്രം പ്രവേശനം ഉള്ള കല്ല്യാണശാലയിൽ വച്ചാണ് കല്ല്യാണസദ്യ നടക്കുന്നെതന്നും,…

Continue Reading »

Previous Posts