ദൈവം വസിക്കുന്ന ആലയം

Posted on
19th May, 2020
| 0 Comments

നാഥൻ പ്രവാചകനോടു ഒരിക്കൽ ദാവീദ് രാജാവ് പറഞ്ഞു എല്ലാം ഒന്നു സ്വസ്ഥമായി, എനിക്കാണെങ്കിൽ അരമനയും ആയി . എനിക്കൊരു സങ്കടം ഞാൻ ദേവദാരുകൊണ്ടുള്ള അരമനയിൽ വസിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം തിരശ്ശിലക്കകത്തു വസിക്കുന്നു . ദൈവത്തിനായി ഒരു ആലയം എനിക്ക് പണിയണം . രാജാവല്ലേ പറയുന്നത്, ഇത്രെയേറെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ദൈവം നടത്തിയ ദാവിതല്ലേ, അവന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും ദൈവം അവനെ പിന്തുണച്ചിട്ടല്ലാ ഉള്ളു. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചു ദൈവത്തിനു ഒരാലയം കൂടാകുമ്പോൾ കണ്ണും പൂട്ടി അനുവാദം കൊടുത്തേക്കാം, ദൈവലോചന ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല . ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ നാഥൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെയും ചെയ്തു കൊൾക . യഹോവ നിന്നോടു കൂടെയുണ്ട്. 
അന്നു രാത്രി ദൈവം നാഥൻ…

Continue Reading »

നിന്റെ ദൈവം എവിടെ ?

Posted on
19th May, 2020
| 0 Comments

പ്രതിസന്ധികളുടെയും പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും നടുവിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിനായി തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ മാത്രം പ്രത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനക്കാരനായ കോരഹ് പുത്രന്മാരെ ചൂണ്ടി നിരന്തരം ആളുകൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും " നിന്റെ ദൈവം എവിടെ ? " തുടർമാനമായുള്ള ഈ ചോദ്യത്താൽ രാത്രിയും പകലും ഞാൻ കണ്ണുനീർ കൂട്ടിയാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്. നിന്റെ പൂർണ്ണ ആശ്രയം ദൈവത്തിലായിരിക്കെ ഈ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നെ സഹായിക്കാതെ ' നിന്റെ ദൈവം എവിടെ ' എന്ന ഈ ചോദ്യം സഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിലുപരിയാണ് . അവരുടെ ഈ നിന്ദ കാരണം എന്റെ അസ്ഥികൾ തകരുന്നതുപോലെ എനിക്കു തോന്നുകയാണ് . നാല്പത്തിരണ്ടാം സങ്കിർത്തനത്തിൽ ആണ് കോരഹ് പുത്രന്മാർ ഈ ഹൃദയ…

Continue Reading »

ദശാംശം

Posted on
7th May, 2020
| 0 Comments

മഴക്കാറുള്ള ദിവസം സൂര്യനെ മേഘം മൂടിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം . എന്നാൽ കുറച്ചു സമയത്തിനകം സൂര്യൻ പുറത്തു വരും തന്റെ എല്ലാ ശോഭയോടും കൂടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ  ദൈവത്തെ അന്വേഷിപ്പാൻ സമയം കണ്ടെത്താതെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിച്ചു നാം തളർന്നു പോകുന്നു. യാന്ത്രികമായ ജീവിതയാത്രയിൽ സമയം തികയാതെ വരുന്നു ഒരു ദൈവ വിശ്വാസിക്കു പോലും . എന്നാൽ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു " അവർ സമാധാനമെന്നും നിർഭയമെന്നും പറയുമ്പോൾ ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവ വേദന വരുമ്പോലെ അവർക്കു പെട്ടെന്ന് നാശം വന്നു ഭവിക്കും ; അവർക്കു തെറ്റിയൊഴിയാവതുമല്ല. " നാം നിനച്ചിരിക്കാത്ത നാഴികയിൽ യേശു കർത്താവിന്റെ വരവാകും. സൂര്യൻ മേഘത്തിൽ നിന്നു…

Continue Reading »

Previous Posts Newer Posts